Disclaimer & Copyright

Travel Break heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website hieronder de disclaimer.

Desondanks is het mogelijk dat er in/op de website onjuistheden en/of onvolkomenheden voorkomen. Travel Break aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden en/of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze informatie.

Op de website kan, onder meer via links, worden verwezen naar informatie die wordt verstrekt of aangeboden door derden. De inhoud van deze informatie wordt door Travel Break niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Travel Break wijst iedere aansprakelijkheid in dit kader nadrukkelijk van de hand.

Bezoekers zijn uitsluitend gerechtigd tot het online bekijken van de aangeboden informatie en het gebruik van de aangeboden functionaliteiten. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Travel Break is het niet toegestaan enige inhoud of functionaliteit over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te publiceren.

Informatie die per e-mail via internet naar Travel Break wordt verzonden is niet beveiligd tenzij in de Privacyverklaring anders is aangegeven. De inhoud van een bericht kan daarom niet als vertrouwelijk worden aangemerkt en verzending hiervan geschiedt op eigen risico.

Op deze website, Privacyverklaring en deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Het copyright van deze website is voorbehouden aan Travel Break.

Overname van artikelen, foto’s of gedeelten daarvan is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming.

disclaimer